Raieloa väljaandmise tingimused ja kord ning raieloa taotlus

Puuhooldus ja raied

Haljastuse jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb kõrghaljastust hooldada ja vajadusel haiged, kuivanud ja kujunduslikult mittesobivad puud maha võtta. Omavalitsused menetlevad kinnistuomanikelt laekunud raie- või hoolduslõikusloa taotlusi ja väljastavad vastavad load. Siinjuures tuleb tähele panna, et igas omavalitsuses on teatud nüansid samad, samas palju ka erinevust. Seega ei saa üheselt öelda, millised on raieloa väljaandmise tingimused ja kord. Samuti raieloa taotlus ei ole kõikjal ühesugune.

Seega parima ülevaate saamiseks, millised tingimused kehtivad sinu piirkonnas, võta palun ühendust kogenud arboristidega. Ka meie kutsetunnistusega arborist on sellistes küsimustes pädev nõua andma ja oskab vajadusel vastavate ametnikega suhelda.

Võta meiega julgelt ühendust! Selleks kirjuta info.arborworks@gmail.com, helista 58 50 9873  või täida päringuvorm siin!

Milleks on vaja raieluba taotlema hakata?

Meie kodumaa puude ja metsamaade kaitsmiseks ning säilitamiseks on tavaliselt enne kasvavate puude langetamist vaja kohaliku omavalitsuse raieluba. Kusjuures see ei kehti mitte ainult puude maha raiumisel vaid ka nende hoolduslõikuseks.

Raieloa taotlus

Raieloa taotluse vaatab tavapäraselt läbi kohaliku omavalitsuse keskkonnaspetsialist. Raieluba saab taotlema hakata inimene, kes omab õigusi sellele kinnistule. Seega on tavapäraseim see, et raieloa taotluse annab sisse kinnistu omanik või volitatud isik.

Kõige tüüpilisemad punktid, mida raieloa taotlusel välja tuleb tuua on loomulikult taotleja nimi ja puu kasvukoha aadress. Kuid kindlasti ka põhjendus, mis põhjusel puu langetada tahetakse või hoolduslõikamist teostatakse. Samuti soovitakse ka puu asendiplaani kinnistul ja kui näiteks kinnistu on kaasomandis, tuleb ka kaasomanike käest kirjalikku luba küsid.

Ka enne surnud puu eemaldamist on vaja luba

Raieloa väljaandmise tingimused

Pane tähele, et raieloa väljaandmise tingimused näevad ette, et see antakse teatud tähtajaks. Seega esita taotlus alles siis, kui sul on ka reaalselt plaanis töö ette võtta lähi ajal. Sagedasti on raieloa taotluse rahuldamise korral vastava töö ettevõtmise tähtajaks seatud 1 aasta.

Raieloaga määratakse kindlaks raie ulatus ja sellele kehtivad tingimused. Näiteks nõustud sa tingimustega, et puude raiumine, puidu- ja orgaaniliste jäätmete äravedu ning raiekoha koristamine toimub raieloa saanud isiku, ehk siis sinu kulul ja vastutusel.

Samuti võib puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andnud amet seada kõrvaltingimuseks, et raiutava puu asemele tuleb teostada asendusistutus. Kusjuures kõik selliste kõrvaltingimuste täitmisega kaasnevad kulud kannab isik, kellele luba on antud.

Raieloa väljastamisest keeldumine

Kohalik omavalitsus või raieloa andmisest keelduda, kui kavandatud raie ei ole põhjendatud. Sagedasemad põhjused on siin näiteks:

  • taotluse esitaja ei ole õigustatud taotlust esitama;
  • puu on terve ja elujõuline ning ei ohusta hoonete ja rajatiste struktuure (vundamenti, seinu, katust);
  • raiuda soovitakse puud, mis on määratud säilitatavaks detailplaneeringuga või ehitusprojektis;
  • raie ei ole piisavalt põhjendatud või on esitatud valeandmed puu seisukorra kohta;
  • puu on riikliku või kohaliku kaitse all;
  • raieloa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  • raieloa taotleja on jätnud täitmata varasema omavalitsuse poolt määratud asendusistutuse kohustuse;
  • puu hoolduslõikuse tagajärjel väheneks puu elujõulisus ja dekoratiivsus.

Sul on vaja raieluba, kuid ei tea, kust alustada? Võta meiega kohe ühendust! Selleks kirjuta info.arborworks@gmail.com, helista 58 50 9873  või täida päringuvorm siin! Aitame sind oma parima nõu ja jõuga!